Úvod Aktuality - archív Galéria - archív
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Archív - aktuality šk.rok 2019/2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>
Voľné pracovné miesto školského psychológavložené: 04. 09. 2020

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline patrí medzi osem stredných škôl v Žilinskom kraji, ktoré sa zapojili do realizácie národného projektu OP Ľudské zdroje „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Národný projekt podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov. Informácie o národnom projekte sú zverejnené na internetovej stránke Metodicko-pedagogického centra v Bratislave – https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte.

Na základe uvedeného riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline prijme do pracovného pomeru školského psychológa ako člena inkluzívneho tímu, s termínom nástupu od 16. 09. 2020. Doplňujúce informácie o obsadení pracovného miesta sú zverejnené v prílohe.

Príloha – Školský psychológ – ponuka práce

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyZáujmová činnosť v školskom roku 2020/2021vložené: 04. 09. 2020

Vzdelávací poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie žiaka základnej a strednej školy. Vzdelávací poukaz vydá riaditeľ školy každému žiakovi na začiatku  školského roka. Žiak môže odovzdať vzdelávací poukaz škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude poskytovať záujmové vzdelávanie.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ako poskytovateľ záujmového vzdelávania prijíma vzdelávacie poukazy od žiakov do 11. septembra 2020. Predpísaný rozsah záujmového vzdelávania predstavuje najmenej 60 hodín za školský rok. Informácie o záujmovom vzdelávaní v školskom roku 2020/2021 sú dostupné na hlavnej nástenke vo vestibule školy.

Príloha – ponuka záujmového vzdelávania v školskom roku 2020/2021

 

PaedDr. Peter MajerOrganizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v súvislosti s ochorením COVID-19vložené: 24. 08. 2020

Výchovno-vzdelávací proces na začiatku školského roka 2020/2021 sa riadi podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a infografiky s označením „zelená úroveň“ (príloha č. 1).

Žiaci absolvujú pred príchodom do školy tzv. ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Počas vyučovania nosia na tvári ochranné rúško alebo ochranný štít (v zálohe majú náhradné rúško a papierové jednorazové vreckovky). Zároveň dodržiavajú základné hygienické pravidlá a vzájomné rozostupy.
Na toaletách a v spoločných priestoroch školy sú inštalované dávkovače dezinfekčných prípravkov. Nepedagogickí zamestnanci zabezpečia pravidelné vetranie miestností, upratovanie priestorov školy a dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. Zhromažďovanie žiakov počas prestávok nie je povolené. Vyučovanie telesnej a športovej  výchovy od 07. 09. 2020 do odvolania sa realizuje v priestoroch školy alebo formou vychádzok so zabezpečeným pedagogickým dozorom.

Obedná prestávka je stanovená podľa rozvrhu hodín v čase od 12:25 hod. do 13:10 hod., žiaci ju využijú na individuálne stravovanie alebo stravovanie v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina.

V prípade, že u žiakov bude preukázané podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, prechádza škola do označenia „oranžová úroveň“. Žiak s podozrením na ochorenie je izolovaný v izolačnej miestnosti na prízemí v budove školy. V prípade, že žiak preruší dochádzku do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá jeho zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2). Písomné vyhlásenie predkladá triednemu učiteľovi. O zmene zdravotného stavu žiaka informuje jeho zákonný zástupca priamo riaditeľa školy prostredníctvom telefónneho čísla 0905 407 262.

Prílohy:

príloha č. 1 – Infografika s označením „zelená úroveň“

- príloha č. 2 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

 

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školySlávnostné otvorenie školského roka 2020/2021vložené: 24. 08. 2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. 09. 2020 (streda) v priestoroch školy podľa prijatých hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a uvedeného rozpisu:

  • žiaci 1. a 2. ročníka – nástup o 09:00 hod.,
  • žiaci 3. a 4. ročníka – nástup o 10:00 hod.

Otvorenie školského roka sa uskutoční vo vestibule, v prípade priaznivého počasia na školskom dvore. Pri prvom nástupe do školy žiaci predkladajú na triednickej hodine vyplnený a podpísaný „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy“ (príloha).

Príloha:

- Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyInformácia pre žiakov 1. ročníkavložené: 24. 08. 2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. 09. 2020 (streda) o 09:00 hod. v budove školy za podmienok dodržania epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a aktuálnych odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zoznamy žiakov 1. ročníka:

Trieda I.A – triedna učiteľka – PhDr. Dagmar Baranová

Trieda I.B – triedna učiteľka – Mgr. Andrea Vitteková

Prosíme rodičov našich žiakov o úhradu školného v zmysle zmluvy o štúdiu v termíne do 31. 08. 2020 – osobne na sekretariáte riaditeľa školy od 24. 08. 2020 do 28. 08. 2020 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod., alebo prevodom na účet IBAN: SK11 1100 0000 0026 2824 4018 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno žiaka).

Z dôvodu aktuálnych opatrení v súvislosti s nákazou COVID-19 sa adaptačný kurz žiakov 1. ročníka neuskutoční v pôvodnom termíne. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa kurz uskutoční od 21. 09. 2020 do 22. 09. 2020.

V školskom roku 2020/2021 Vám prajeme veľa úspechov v štúdiu a pekných chvíľ v kolektíve nových spolužiakov.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyLetné prázdniny 2020vložené: 29. 06. 2020

Potvrdenia kvôli uplatneniu zľavy na cestovnom pre žiakov školy sa budú poskytovať na sekretariáte riaditeľa od 19. 08. 2020 (streda) do 28. 08. 2020 (piatok) v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojený so štúdium je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 08. 2020 v súlade so zmluvou o štúdiu.

Letná škola realizovaná formou konzultácií a projektového vyučovania zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a dejín výtvarnej kultúry sa uskutoční od 17. 08. 2020 do 21. 08. 2020 v priestoroch školy podľa rozpisu, ktorý bude zverejnený na EduPage stránke.
Komisionálne skúšky v náhradnom termíne budú realizované od 24. 08. 2020 (pondelok) do 25. 08. 2020 (utorok) podľa rozpisu zástupcu riaditeľa. Dňa 31. 08. 2020 (pondelok) bude škola zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. 09. 2020 (streda) o 09:00 hod. v budove školy. Adaptačný kurz žiakov 1. ročníka je na pláne od 03. 09. 2020 do 04. 09. 2020 v Škole v prírode, Terchová – Šípková. Aktuálne informácie o organizácii vyučovania sledujte aj počas letných prázdnin na našej internetovej stránke.

Milí žiaci, prajem vám, aby ste počas leta nabrali veľa síl do ďalšieho štúdia a teším sa na spoločné stretnutie po letných prázdninách.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy


Programy aktualizačného vzdelávania – informácia vložené: 24. 08. 2020

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ako poskytovateľ aktualizačného vzdelávania, v súlade s § 69 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje názvy programov aktualizačného vzdelávania, ktorého sa zúčastnili učitelia umeleckých praktických predmetov v školskom roku 2019/2020 – CNC frézovanie, Program Adobe XD, Rhinoceros 3D a jeho spätosť s 3D tlačou.

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb školy udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rozsahu 20 hodín sa uskutočnilo v súlade s § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyStravovanie v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina v školskom roku 2020/2021vložené: 18. 06. 2020

Obedy pre žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline sa poskytujú v dňoch školského vyučovania v čase od 11:30 hod. do 14:30 hod. v Školskej jedálni pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina. Stravník si môže vybrať jedno z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre žiaka strednej školy  je 1,31 €. Vyplnenú prihlášku na stravovanie je potrebné doručiť do kancelárie školskej jedálne osobne, poštou, resp. nascanovanú mailom na adresu jedalen@gvoza.sk v termíne od 24. 08. 2020.

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina má zavedený elektronicky systém objednávania a výdaja stravy. Noví stravníci si objednávajú a prijímajú obedy prostredníctvom ISIC karty. Žiaci, ktorí nemajú ISIC kartu, môžu použiť autobusovú kartu SAD, alebo kartu MHD Žilina. Kartu je potrebné aktivovať v kancelárii školskej jedálne od 24. 08. 2020. Spôsob platenia a objednávania stravy je zverejnený na internetovej stránke – https://www.gvoza.sk/.

Doplňujúce informácie o stravovaní sú dostupné v kancelárii školskej jedálne, telefonicky na čísle 041/562 54 32 počas pracovných dní v čase od 10:30 hod. do 14:30 hod., alebo na adrese jedalen@gvoza.sk.

Príloha – Prihláška na stravovanie v školskej jedálni pre školský rok 2020/2021

PaedDr. Peter MajerUbytovanie v školských internátoch pre školský rok 2020/2021vložené: 01. 06. 2020

Vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline dáva do pozornosti všetkým žiakom školy a záujemcom o ubytovanie v novom školskom roku (s trvalým pobytom mimo územia Žiliny) prehľad školských internátov:

- Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina - https://ssrosza.edupage.org/a/skolsky-internat

- Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina - https://www.sosdza.sk/skola/skolsky-internat/

- Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, Žilina - https://www.sosstavebna.sk/skolsky-internat/

Odporúčame, aby ste problematiku ubytovania žiakov v školských internátoch v školskom roku 2020/2021 riešili čo najskôr, pretože po 5. júni 2020 môžu byť ubytovacie kapacity obsadené.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyAké zmeny v obsahu vzdelávania čakajú budúcich prvákov?vložené: 15. 06. 2020

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pripravila pre budúci školský rok nové školské vzdelávacie programy pre študijné odbory 8603 M grafický a priestorový dizajn, 8604 M grafický dizajn, 8606 M fotografický dizajn a 8614 M dizajn interiéru, čím reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve v oblasti umeleckého vzdelávania a Štátny vzdelávací program pre študijné odbory skupiny 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba.

Od školského roku 2020/2021 dôjde k úprave obsahu vzdelávania v kategórii všeobecné vzdelávanie. Žiaci 1. ročníka absolvujú týždenne dve hodiny matematiky a dve hodiny fyziky. Štúdium matematiky bude realizované len v prvých dvoch ročníkoch. Obsahovou zmenou prechádza vzdelávacia oblasť „Človek a spoločnosť“, v rámci ktorej sa naďalej inovuje dejepisné vzdelávanie (zamerané na moderné dejiny, rozvoj kritického myslenia a demokratické občianstvo) a vyučovanie občianskej náuky, ktorá je realizovaná v 1. ročníku formou jednej hodiny týždenne a v 2. ročníku ako dvojhodinovka. Obsah vzdelávania sa dopĺňa o problematiku právneho vedomia a európskej integrácie.

Vzdelávacia oblasť umelecké teoretické vzdelávanie má obsahové zmeny vo vyučovaní typografie a technológie v študijných odboroch fotografický dizajn, grafický dizajn a priestorový dizajn. Obsah vzdelávania typografie sa aktualizuje o problematiku kaligrafie, autorského písma a uplatnenia typografie vo výtvarnom umení. Vyučovanie technológie sa prispôsobilo aktuálnym trendom a požiadavkám odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce. Tieto zmeny budú súčasťou aj súčasných školských vzdelávacích programov pre študijné odbory skupiny 82.

Najväčšou inováciou prešla vzdelávacia oblasť umelecké praktické vzdelávanie pre 2D a 3D odbory. Nový model vyučovania výtvarnej prípravy v 1. a 2. ročníku vychádza z úpravy týždenného počtu vyučovacích hodín. Zmeny vo vyučovaní hlavného odborného predmetu navrhovanie/ fotografická tvorba a umelecká prax v 3. a 4. ročníku štúdia sú prispôsobené vzdelávacím štandardom pre oblasť výtvarného umenia, ktoré sú uvedené v štátnom vzdelávacom programe.
Úprava učebných plánov priniesla aj nové vyučovacie predmety, napr. parametrická  simulácia interiéru v 3. ročníku pre študijný odbor interiérový dizajn. Niektoré vyučovacie predmety prešli zmenou časovej dotácie, napr. intermediálna tvorba v 4. ročníku pre študijný odbor grafický dizajn a priestorová tvorba a počítačová grafika v 3. a 4. ročníku v študijnom odbore grafický a priestorový dizajn. Obsahovú zmenu zaznamenali vyučovacie predmety kresba a umelecká prax v študijnom odbore fotografický dizajn.

Nové školské vzdelávacie programy vychádzajú nielen zo štátneho vzdelávacieho programu pre študijné odbory skupiny 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, ale aj z aktuálnych trendov vo výtvarnom umení a dizajne, potrieb trhu práce a požiadaviek vysokých škôl umeleckého zamerania na absolventov škôl umeleckého priemyslu.
Výber textu zo školských vzdelávacích programov (s platnosťou od 01. 09. 2020) je k dispozícii v sekcii Vzdelávacie programy - https://skolaumenia.sk/vzdelavacie_programy.php.

Aktuálne učebné plány študijných odborov pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

8603 M grafický a priestorový dizajn

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn

8614 M dizajn interiéru

 

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>
Partneri školy:

artregister

PGU
Ochrana osobných
údajov
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené