Úvod Aktuality - archív Galéria - archív
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Archív - aktuality šk.rok 2016/2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
Slávnostné odovzdávanie vysvedčení v Považskej galérii umenia v Žilinevložené: 20. 07. 2017

viac foto v galérii

Dňa 30. 06. 2017 sa v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.Koniec školského roka 2016/2017 sa niesol v atmosfére pozitívnych dojmov zo začínajúcich letných prázdnin a úspechov žiakov v školských a mimoškolských aktivitách.

Tohtoročné odovzdávanie vysvedčení malo svoje špecifikum, pretože sa uskutočnilo v čase vernisáže medzinárodnej súťažnej prehliadky Ekoplagát 2017, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Považská galéria umenia v Žiline patrí k významným kultúrnym inštitúciám, s ktorými naša škola spolupracuje od svojho vzniku, preto nás teší, že odovzdávanie vysvedčení sme mohli opäť zorganizovať vo výstavných priestoroch galérie.

Vedenie školy ďakuje zriaďovateľovi, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, rodičom a žiakom za spoluprácu a dosiahnuté úspechy v školskom roku 2016/2017.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyVyhodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017vložené: 20. 07. 2017

viac foto v galérii

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených vedomostí a zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh. Dňa 10. mája 2017 sa uskutočnila obhajoba maturitných prác žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, ktorej sa zúčastnilo 56 žiakov.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky realizovaná formou obhajoby vlastného projektu(v celkovom trvaní 30 minút) sa skladá z dvoch častí – prezentácia vlastného projektu a obhajoba vlastného projektu. V tejto forme praktickej časti odbornej zložky predloží žiak maturitnej komisii komplexnú odbornú prácu alebo projekt, ktorý rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca musí byť obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru a potrieb praxe.

Obhajoby maturitných prác v školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili za účasti externých predsedov predmetových maturitných komisií – Mgr. Pavol Obst (Stredná umelecká škola v Trenčíne), Mgr. Jaroslav Šebeš (Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline) a Mgr. art. Miroslav Knap (Spojená škola v Nižnej).Žiaci 4. ročníka predstavili maturitné práce na vysokej profesionálnej úrovni, čo ocenili aj odborníci z praxe, pozvaní hostia a predsedovia predmetových maturitných komisií.

PaedDr. Peter MajerAbsolventská miera nezamestnanosti – 5,5 %vložené: 20. 07. 2017
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline mala absolventskú mieru nezamestnanosti (AMN) v mesiaci máj 2017 na úrovni 5,5 %, pričom priemerná nezamestnanosť absolventov stredných škôl v Žilinskom kraji za uvedené obdobie prestavuje 5,9 %. Hodnotenie vyplýva zo štatistických výstupov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR, Bratislava. Štatistický výstup „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov Slovenskej republiky“ (máj 2017) obsahuje prehľad ukazovateľov nezamestnanosti za jednotlivé stredné školy zoradené podľa počtu nezamestnaných absolventov za predchádzajúce obdobie. Uvedený výstup potvrdzuje, že 94,5 % absolventov školy z rokov 2015 a 2016 našlo uplatnenie na trhu práce. 
VIAC...


Program Erasmus+ KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupovvložené: 03. 07. 2017
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline získala v roku 2017 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, KA219 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie) vo výške 71 660,00 EUR na realizáciu projektu „Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách“.

Zámerom projektu, na ktorom sa podieľa aj  Stredná umeleckopriemyselná škola v Jihlave, je získať odborné praktické zručnosti žiakov prostredníctvom krátkodobej česko-slovenskej výmeny, zefektívniť vyučovanie odborných predmetov umeleckého zamerania, prepojiť spoluprácu partnerských škôl s relevantnými organizáciami a firmami v zahraničí a prispôsobiť školský vzdelávací program aktuálnym potrebám európskeho trhu práce. Projekt je zameraný na výmenu osvedčených odborných pracovných zručností medzi partnerskými  školami a overenie odborných zručností žiakov v praktickej činnosti.

Do projektu strategického partnerstva bude zapojená skupina 48 žiakov vo veku od 17 rokov do 19 rokov, t.j. žiaci 2. a 3. ročníka študijných odborov so zameraním na umenie a dizajn (24 žiakov zo Slovenska a 24 žiakov z Čiech). Počas realizácie projektu (od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2019) sa  uskutočnia štyri 12-dňové pracovné stretnutia, ktoré budú zamerané na tematické oblasti umeleckého vzdelávania – maľba, kresba, fotografia a umelecké spracovanie odevu. Do projektu bude zapojených 8 pedagogických zamestnancov zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Okrem práce v ateliéroch budú realizované sprievodné akcie, napr. kultúrne a spoločenské aktivity, jazyková príprava z anglického, českého a slovenského jazyka. Každé česko-slovenské stretnutie bude ukončené spoločnou výstavou a vernisážou, na ktorej budú predstavené výtvarné práce ďalším pedagógom, žiakom a širokej verejnosti. Súčasťou projektu je implementácia nástroja ECVET do výchovno-vzdelávacieho procesu, internetová stránka a propagačné DVD.

Očakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí umeleckého zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú „Europass – Mobility“ a „Certifikát ECVET“. Strategické partnerstvo prispeje k inovácii odborného vzdelávania a ku zefektívneniu vyučovania odborných umeleckých predmetov na oboch školách.

Na tvorbe projektu sa podieľali PaedDr. Peter Majer a Ing. Bc. Ondrej Malík. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyTO SME MY 2017vložené: 07. 06. 2017

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľte mi, aby som vás pozval na výstavu ročníkových prác našich žiakov s názvom „TO SME MY 2017“, ktorá sa uskutoční dňa 27. 06. 2017 o 16.00 hod. v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

 

Teším sa na spoločné stretnutie.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyVíťazstvo Pavla Pažičana v súťaži Najoriginálnejší detský komiksvložené: 26. 06. 2017
Gratulujeme nášmu žiakovi Pavlovi Pažičanovi z II.A (študijný odbor 8261 M propagačná grafika) k víťazstvu v kategórii stredoškolské práce v súťaži „Najoriginálnejší detský komiks“, ktorej vyhlasovateľom bola BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave.

Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti výstavy „Krajina komiksu“, ktorá návštevníkom približovala komiks ako druh grafického výtvarného prejavu. Počas trvania výstavy sa konali aj tvorivé dielne pod vedením grafika a ilustrátora Matúša Maťátka, autora kresbovej podoby tejto výstavy. Súťažilo sa v troch kategóriách a výhercovia získali originálnu kresbu od Matúša Maťátka, ktorá vznikla na základe ich súťažnej práce.

Doplňujúce informácie o úspechu Pavla Pažičana sú zverejnené na internetovej stránke  http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/vysledky-sutaze-o-najoriginalnejsi-detsky-komiks-z-vystavy-krajina-komiksu.

Mgr. art. Daniela MládenkováŠkolský výlet na hrade Strečnovložené: 26. 06. 2017

viac foto v galérii

Školský výlet I.A na hrade Strečno sa uskutočnil dňa 22. júna 2017. Najskôr sme navštívili expozíciu stredovekej dediny „Paseka“, ktorá vyrástla v roku 2013 v podhradí podľa dobových stavieb. Pozostáva z piatich kompletne vybavených drevených domčekov so slamenými strechami – dom stredovekého pekára, rybára, ľudovej liečiteľky a útulne pre pútnikov.

Najviac nás potešila expozícia Považského múzea v Žiline na hrade Strečno, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii hradu a mohli sme obdivovať obrazy nášho pána učiteľa akademického maliara Stanislava Lajdu, ktorý zároveň urobil rekonštrukciu tela Žofie Bosniakovej. Na tvorbe šperkov sa podieľala pani učiteľka Mgr. art. Daniela Mládenková.

Informáciu o rekonštrukcii tela Žofie Bosniakovej nájdete na internetovej stránke https://nasazilina.sme.sk/c/6326341/zofia-bosniakova-sa-tri-roky-po-spaleni-tela-vracia-na-hrad-strecno.html#axzz4kqpJhBwt.

žiaci I.A Beseda s našou absolventkouvložené: 26. 06. 2017

viac foto v galérii

Dňa 20. 06. 2017 sme sa zúčastnili besedy s absolventkou našej školy Simonou Hodoňovou, ktorá študuje na Univerzite Roberta Gordona v Aberdeene. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých a užitočných informácií o štúdiu a živote v Škótsku. Život na severe Britských ostrovov nie je ľahký, Simona si popri škole zarába na ubytovanie a stravu. Napriek tomu každému odporúča štúdium v zahraničí. Na univerzite nie je stratená, vďaka dobrej príprave z našej školy. Rovnako sa môže pochváliť aj svojimi výbornými študijnými výsledkami. Jej rozprávanie počas vyučovania anglického jazyka nám dodalo odvahu aspoň premýšľať o štúdiu v zahraničí.

 

Účastníčky besedy z II.BPozvánka na výstavu Wired vs. Wireless (WIFI)vložené: 21. 06. 2017
Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline v spolupráci s Fondom na podporu umenia v Bratislave pozývajú záujemcov o výtvarné umenie na výstavu našej kolegyne Mgr. art. Andrey Lachovej s názvom „Wired vs. Wireless (WIFI)“.

Výstava je sprístupnená širokej verejnosti v kaplnke Budatínskeho zámku v Žiline od 22. 06. 2017 do 03. 09. 2017.

Srdečne pozývame!Odborná prax žiakov 2. ročníkavložené: 15. 06. 2017

viac foto v galérii
Počas realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (od 22. 05. 2017 do 26. 05. 2017) sa uskutočnila odborná prax žiakov 2. ročníka. Žiaci študijných odborov 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo a 8261 M propagačná grafika preukázali svoju kreativitu a umelecké schopnosti pri vytváraní náročných úloh, ktoré realizovali nielen v areáli školy (napr. úprava fasády, prezentačná grafika, vytvorenie oddychovej zóny a školskej záhrady, výtvarné stvárnenie kampane BRAVE a pod.).

Svoje výtvarné nadanie úspešne prezentovaliaj pri úprave interiéru Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, Základnej školy s materskou školou v Trnovom, Základnej školy s materskou školou v Zádubní a pri vizualizácii Vege bistra a café Slnečný dvor v Žiline a školskej výstavy „TO SME MY 2017“.

Na koordinácii odbornej praxe žiakov 2. ročníka sa podieľali  Mgr. art. Pavla Lazarková Trizuljaková, PhD., PaedDr. Ľubica Malíková, Mgr. art. Daniela Mládenková, Mgr. Katarína Rybárová, Mgr. art. Martina Škrobianová, Mgr. Andrea Vitteková, Mgr. art. Ivan Illovský, Mgr. art. Martin Krkošek, akad. mal. Peter Pisár, Mgr. art. Róbert Záhoranský a Mgr. art. Martin Záhumenský, za čo im patrí naše poďakovanie.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
Partneri školy:

artregister

PGU
Ochrana osobných
údajov
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené