Úvod Aktuality - archív Galéria - archív
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Archív - aktuality šk.rok 2017/2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Letné prázdniny 2018vložené: 02. 07. 2018

Potvrdenia kvôli uplatneniu zľavy na cestovnom pre žiakov školy sa budú poskytovať na sekretariáte riaditeľa od 20. 08. 2018 do 28. 08. 2018 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod.

  • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdium je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 08. 2018 v súlade so zmluvou o štúdiu.
  • Komisionálne skúšky v náhradnom termíne, opravné skúšky a komisionálne skúšky podľa individuálneho učebného plánu sa uskutočnia od 23. 08. 2018 do 27. 08. 2018 podľa rozpisu zástupcu riaditeľa.
  • Dňa 30. 08. 2018 a 31. 08. 2018 je škola zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 03. 09. 2018 o 10:00 hod. v Novej synagóge, Žilina, stretnutie žiakov 1. ročníka bude v škole o 09:00 hod.
  • Aktuálne informácie o organizácii vyučovania sledujte aj počas letných prázdnin na našej internetovej stránke.

Milí žiaci, prajem Vám, aby ste počas leta nabrali veľa síl do ďalšieho štúdia a teším sa na spoločné stretnutie po prázdninách.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyInteriérový dizajn v Žilinevložené: 28. 05. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline pripravuje žiakov pre potreby trhu práce v piatich študijných odboroch: 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn, 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo a 8261 M propagačná grafika. K uvedeným študijným odborom pribudne od školského roku 2019/2020 nový študijný odbor 8299 M dizajn interiéru, so začiatkom vyučovania od 01. 09. 2019.

Absolvent študijného odboru 8299 M dizajn interiéru ovláda problematiku výtvarného riešenia základných typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich stavebného riešenia. Dokáže realizovať návrhy interiérov s vizualizáciou v 3D programoch. Pozná technologické postupy spracovania rôznych materiálov a dokáže zhotoviť makety rôznych zariaďovacích prvkov interiéru. Môže sa uplatniť ako kreatívny dizajnér v interiérových centrách, kuchynských a kúpeľňových štúdiách, v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu tohto smeru.

V učebnom pláne budú dominovať odborné vyučovacie predmety –  výtvarná príprava/ navrhovanie, interiérová tvorba, technické kreslenie, technológia, počítačová grafika, kresba, dejiny výtvarnej kultúry, teória interiérovej tvorby a pod.

Veríme, že zaradením študijného odboru 8299 M dizajn interiéru do siete škôl a školských zariadení sa zvýši atraktivita umeleckého vzdelávania v Žilinskom kraji a naplnia sa očakávania zamestnávateľov na odbornú prípravu žiakov v uvedenej oblasti.

Žiaci základných škôl môžu prejaviť záujem o štúdium interiérového dizajnu pri podávaní prihlášok na stredné školy už v školskom roku 2018/2019.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyNárodný projekt – IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie vložené: 16. 07. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa zapojila v školskom roku 2016/2017 do spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií SR v Bratislave na realizácii národného projektu „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ (OP Ľudské zdroje).
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a informačno-komunikačné technológie. 

Začiatkom budúceho školského roka nás čaká overenie počítačovej gramotnosti žiakov a pedagogických zamestnancov prostredníctvom testovania ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače, ktorého certifikáty sú medzinárodne uznanými dokladmi.
ECDL (Europaean Computer Driving Licence) je označenie pre systém na overovanie vedomostí a zručností bežného používateľa v oblasti práce s výpočtovou technikou. Jeho základom sú štandardy, ktoré určujú rozsah požadovaných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach a celosvetovo platná metodika na ich overenie.

Realizácia národného projektu s rozpočtom 21 046 596,77 EUR je od septembra 2016 do októbra 2020. Doplňujúce informácie o aktivitách projektu sú zverejnené na http://itakademia.sk.

PaedDr. Peter MajerNárodný projekt – Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravyvložené: 16. 07. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa zapojila v školskom roku 2017/2018 do spolupráce so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave na realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“ (OP Ľudské zdroje).

Postavenie Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline v uvedenom projekte je špecifické, pretože poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch skupiny 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba, ktoré nie sú vhodné pre realizáciu duálneho vzdelávania. Žiaci vykonávajú súvislú odbornú prax v partnerských organizáciách so zameraním na dizajn a umenie v 2. a 3. ročníku štúdia v celkovom rozsahu 10 dní. Prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce predstavuje aj zadefinovanie tém a zadaní polročných samostatných prác, ročníkových projektov a maturitných prác zástupcami firiem a organizácií.

Významnou aktivitou pre našu školu zostáva zefektívnenie systému kariérového poradenstva v podmienkach strednej školy a zvýšenie atraktivity odborného vzdelávania umeleckého zamerania v Žilinskom kraji. Realizácia projektu s rozpočtom 33 626 257,73 EUR je od januára 2016 do októbra 2020. Doplňujúce informácie o projekte sú zverejnené na http://www.siov.sk.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školySlávnostné ukončenie školského roka 2017/2018vložené: 02. 07. 2018

viac foto v galérii

Dňa 29. júna 2018 sa žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline zúčastnili slávnostného odovzdávania vysvedčení, ktoré sa uskutočnilo v Považskej galérii umenia v Žiline, kde je inštalovaná aj aktuálna školská výstava „TO SME MY 2018“. Ukončenie školského roka 2017/2018 sprevádzali nielen príhovory riaditeľa školy Ing. Václava Dostáleka a zriaďovateľa školy Ing. Mariána Tabačka, PhD., ale aj odovzdávanie školských výročných cien „Hemisféry 2018“.

Po predstavení žiakov 1., 2. a 3. ročníka, ktorí získali pochvalu od riaditeľa školy za mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky a reprezentáciu školy v mimoškolskej činnosti, sme ocenili žiakov v uvedených kategóriách:

Najlepší žiak– Nela Fraštiová (I.B), Terézia Križanová (II.A), Dominika Korbašová (III.B),

Najlepší výtvarník– Bohuslav Argaláš (I.A), Viliam Mrázik (II.B), Patrícia Magátová (III.B),

Najaktívnejší žiak– Klaudia Ďugelová (I.B), Marcel Firášek (II.B), Matej Matis (III.A).

Medzi ocenených pedagogických zamestnancov patria Mgr. Jana Hrabovská  (cena vedenia školy za aktivitu, spoluprácu a profesionálny prístup) a Ing. Šimon Klačko (cena žiakov školy a vedenia školy za spoluprácu a profesionálny prístup).

Súčasťou slávnostného podujatia bolo odovzdávanie cien pre žiakov 1. ročníka, ktorí sa zúčastnili krajinárskeho kurzu (plenér)a ich kresby najviac zaujali odbornú porotu a pedagogických zamestnancov: 1. miesto – Vittoria Stančíková (I.A), 2. miesto – Veronika Pinčiarová (I.A), 3. miesto – Jaroslava Labudová (I.A).
Riaditeľ školy zároveň ocenil aj významné úspechy žiakov v oblasti hudobného nadania – Petra Škultétyová (I.B), pohybových a tanečných výkonov – Katarína Mária Vajani (II.A) a športových výkonov – Michaela Brodňanská (III.A) a Karin Suchomelová (II.B).

Po prvýkrát sme ocenili aj triedu s najlepším prospechom, ktorou sa stala II.B. Za priemerný prospech 1,28 za 1. polrok a 1,29 za 2. polrok aktuálneho školského roka si žiaci triedy odniesli tortu.

Vedenie školy ďakuje všetkým pedagogickým zamestnancom, triednym učiteľkám, žiakom a rodičom za spoluprácu v školskom roku 2017/2018 a teší sa na nový školský rok, ktorý bude venovaný oslave 10. výročia vzniku školy. Fotografie z podujatia zabezpečil ocenený Ing. Šimon Klačko a Ema Barancová z II.B.

PaedDr. Peter MajerErasmus+ – Československá vzájomnosť v umeleckých odboroch – projektové stretnutie v Žiline vložené: 03. 07. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline v spolupráci so Strednou umeleckopriemyselnou školou v Jihlave realizovala začiatkom júna 2018 ďalšie aktivity v rámci projektu Erasmus+ s názvom „Československá vzájomnosť v umeleckých odboroch“.

V dňoch 04. 06. 2018 až 15. 06. 2018  absolvovali vybraní žiaci 2. a 3. ročníka z partnerskej školy v Jihlave 12-dňovú stáž, počas ktorej pracovali na úlohách druhého projektového stretnutia pod názvom „Art and dizajn“. Podľa programu stretnutia absolvovali účastníci plenér v okolí Žiliny (napr. Budatínsky park, hrad Strečno), výlet do Banskej Štiavnice, turistiku vo Vrátnej doline a pod.

Po načerpaní výtvarnej inšpirácie ich čakali odborné workshopy a vzdelávacie aktivity, zamerané na grafické techniky, ktoré prezentoval Mgr. art. Andrej Mazúr. Čiastkovým výstupom zo stretnutia sú práce jihlavských študentov, ktoré predstavili na záverečnej vernisáži. Projekt  pokračuje v mesiaci október 2018 tretím projektovým stretnutím v Jihlave.

Ing. Bc. Ondrej Malík, koordinátor projektu...aj my chceme, aby sa deti smialivložené: 03. 07. 2018

viac foto v galérii

Od 21. mája 2018 do 25. mája 2018 maľovali naše druháčky zo študijných odborov reklamný dizajn a priestorový dizajn v rámci súvislej odbornej praxe herňu a spálňu v Materskej škole v Strážove. Na každý deň maľovania v škôlke sa dievčatá tešili, pretože stretnutia s deťmi boli veľmi milé. Veselé a spontánne detské prejavy boli odmenou za vymaľované steny v herni a v spálni materskej školy. Personál školy pod vedením pani riaditeľky Kataríny Kočvarovej bol priateľský, ústretový a milý. Postarali sa o to, aby sa nám lepšie pracovalo.

Ďakujeme za neopísateľné zážitky zo stretnutia s deťmi a ich prejavy pri pozorovaní našej práce. Dúfame, že vymaľované steny v škôlke ich budú dlho tešiť pri hrách a v spálni sa im bude dobre nielen zaspávať, ale aj veselo vstávať.

PaedDr. Ľubica MalíkováAbsolventská miera nezamestnanosti – 3,6 %vložené: 02. 07. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline mala absolventskú mieru nezamestnanosti (AMN) v mesiaci máj 2018 na úrovni 3,6 %, pričom priemerná nezamestnanosť absolventov stredných škôl v Žilinskom kraji za uvedené obdobie prestavuje 4,4 %. Hodnotenie vyplýva zo štatistických výstupov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR, Bratislava zo dňa 29. 06. 2018.

Štatistický výstup „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov Slovenskej republiky“ (máj 2018) obsahuje prehľad ukazovateľov nezamestnanosti za jednotlivé stredné školy zoradené podľa počtu nezamestnaných absolventov za predchádzajúce obdobie. Uvedený výstup potvrdzuje, že 96,4 % absolventov školy z rokov 2016 a 2017 našlo uplatnenie na trhu práce, čo je o 1,9 % viac ako za hodnotiace obdobie z mája 2017. 
VAIC...


Bienále grafického dizajnu v Brne 2018vložené: 02. 07. 2018

viac foto v galérii

Medzinárodné bienále grafického dizajnu patrí medzi významné podujatia, ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj žiaci zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. V dňoch 22. 06. 2018 a 23. 06. 2018 sa skupina grafikov, dizajnérov, fotografov a výtvarníkov pod vedením Mgr. Jany Hrabovskej, Mgr. art. Andreja Mazúra a akad. maliara Petra Pisára zúčastnili netradičnej prehliadky umenia vizuálnej komunikácie, ktorá zostane pre nich zdrojom inšpirácie do ďalšej výtvarnej tvorby.

Čím je špecifické brnenské bienále? Svojou interaktivitou, prezentáciou rôznych foriem grafického dizajnu a rozvíjaním kritického myslenia v kontexte výtvarného umenia. Žiaci získali odpovede na otázky – Ako sa orientujete, keď ste v nákupnom centre?, Prečo si nepamätáte logo svojej základnej školy?, Ako sa vám čítajú texty vytvorené vo fonte Arkitech? a pod., ku ktorým boli koncipované aj prezentované exponáty a formy grafického dizajnu, vystavené v Moravskej galérii.

Okrem účasti žiakov na 28. ročníku medzinárodného bienále ich čakala aj prehliadka historického centra Brna a návšteva mestských galérií a významných architektonických objektov, medzi ktoré patrila aj vila Tugendhat. Fotografie z podujatia zabezpečil Alexander Alan Arce zo IV.A a akad. maliar Peter Pisár. Doplňujúce informácie o podujatí sú zverejnené na internetovej stránke http://www.moravska-galerie.cz/.

PaedDr. Peter MajerŠkola priateľská k deťom v školskom roku 2017/2018vložené: 29. 06. 2018

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa v školskom roku 2017/2018 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí.

Cieľom programu je vytvoriť v školách prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Kľúčovými oblasťami vzdelávania sú participácia, rešpekt a zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije a nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.
Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť na občianskych aktivitách.

Na plnení programu „Škola priateľská k deťom“ v školskom roku 2017/2018 sa podieľala žiacka školská rada, dobrovoľníci, koordinátor žiackej školskej rady a zástupca riaditeľa. Poďakovanie za vytvorenie podmienok na realizáciu uvedeného programu patrí riaditeľovi školy Ing. Václavovi Dostálekovi.
Aktuálne informácie o programe sú dostupné na internetovej stránke Slovenského výboru pre UNICEF www.unicef.sk.

PaedDr. Peter Majer<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Partneri školy:

artregister

PGU
Ochrana osobných
údajov
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené