Úvod Aktuality - archív Galéria - archív
škola v médiach 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Archív - aktuality šk.rok 2018/2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>
Letné prázdniny 2019vložené: 01. 07. 2019

Potvrdenia kvôli uplatneniu zľavy na cestovnom pre žiakov školy sa budú poskytovať na sekretariáte riaditeľa od 19. 08. 2019 (pondelok) do 28. 08. 2019 (streda) v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod.

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdium je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 08. 2019 v súlade so zmluvou o štúdiu.
 • Komisionálne skúšky v náhradnom termíne, opravné skúšky a komisionálne skúšky podľa individuálneho učebného plánu sa uskutočnia od 22. 08. 2019 (štvrtok) do 27. 08. 2019 (utorok) podľa rozpisu zástupcu riaditeľa.
 • Dňa 30. 08. 2019 (piatok) je škola zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 02. 09. 2019 (pondelok) o 10:00 hod. v Novej synagóge, Žilina, stretnutie žiakov 1. ročníka bude v Súkromnej škole umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, Žilina o 09:00 hod.
 • Aktuálne informácie o organizácii vyučovania sledujte aj počas letných prázdnin na našej internetovej stránke.

Milí žiaci, prajem Vám, aby ste počas leta nabrali veľa síl do ďalšieho štúdia a teším sa na spoločné stretnutie po letných prázdninách.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyErasmus+ KA2 – Trojhlasvložené: 22. 07. 2019

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline získala grant z programu Erasmus+ (KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov) vo výške 72.160,- EUR na realizáciu projektu „Trojhlas“. Školské výmenné partnerstvo vzniklo na základe spoločného rozhodnutia stredných škôl zo Žiliny, Jihlavy a Zakopaného spolupracovať na rozvíjaní odborného vzdelávania a prípravy umeleckého zamerania prostredníctvom uplatnenia netradičných vyučovacích metód a technologických postupov v grafickom, fotografickom, priestorovom, produktovom, reklamnom a odevnom dizajne.

 

Hlavným cieľom projektu je prepojiť odborné vzdelávanie umeleckého zamerania s praktickou činnosťou, implementovať netradičné výtvarné techniky do výchovno-vzdelávacieho procesu a vymeniť si osvedčené postupy práce medzi partnerskými školami.

Počas realizácie projektu od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2021 sa uskutočnia tri workshopy, tematicky zamerané na grafický dizajn – sieťotlač (SUPŠ Jihlava), grafický a fotografický dizajn (SSUŠ Žilina), kresbu a maľbu (ŠVU Zakopane). Počas workshopov budú realizované sprievodné akcie – spoločná jazyková príprava z anglického, českého, slovenského a poľského jazyka, kultúrne a spoločenské aktivity. Každé česko-slovensko-poľské stretnutie bude ukončené spoločnou výstavou, na ktorej budú predstavené výtvarné práce žiakov ďalším učiteľom, študentom a širokej verejnosti.
Počas realizácie projektu využijú žiaci z partnerských škôl kolaboratívne techniky spolupráce a komunikácie prostredníctvom nástroja eTwinning. Výstupom projektu budú tri odborné metodické príručky o technologických postupoch práce, komiksový časopis účastníkov workshopov v partnerských školách, informačný bulletin o projekte a anglicko-česko-slovensko-poľský slovník odbornej terminológie z oblasti umenia a dizajnu.

Školské výmenné partnerstvo prispeje k inovácii odborného vzdelávania a prípravy a ku zefektívneniu vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania v partnerských školách.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyAká bola letná filmová noc?vložené: 22. 07. 2019

viac foto v galérii

Zábavná, zaujímavá, vtipná, úžasná, umelecká... To sú prívlastky, ktoré charakterizujú letnú filmovú noc na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline, ktorá sa uskutočnila zásluhou žiackej školskej rady a jej koordinátora z 25. júna 2019 na 26. júna 2019.

Okrem filmových trhákov a voľnej zábavy, patrila noc aj umeniu, čo prezentuje výtvarná tvorba účastníkov nočného podujatia, ktorých podporili bývalí absolventi. Už teraz sa tešíme na nový školský rok, kedy plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách. November 2019 sa blíži... Vedenie školy ďakuje Ing. Jakubovi Záhorákovi za organizáciu uvedeného podujatia.

PaedDr. Peter MajerErasmus+ KA2 – Grafein Educationvložené: 08. 07. 2019

Národní agentura programu Erasmus+ v Českej republike zverejnila výsledky výberu žiadostí o poskytnutie grantov v rámci výzvy KA202 – Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Medzi schválenými žiadosťami je projekt „Grafein Education“, ktorého predkladateľom je EDUCA – Střední odborná škola, s. r. o. v Novom Jičíne. Mobilitný projekt bude realizovaný od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2021 v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou v Žiline a Soares dos Reis School of Arts v Porte.

Strategické česko-slovensko-portugalské partnerstvo reaguje na rozvoj inovatívnych postupov vo vzdelávaní, realizáciu spoločných iniciatív a výmenu skúseností na európskej úrovni. Hlavným cieľom schváleného projektu je prepojiť odborné vzdelávanie umeleckého zamerania s praktickou činnosťou, implementovať odborné techniky v oblasti grafického dizajnu do výchovno-vzdelávacieho procesu a vymeniť si osvedčené postupy práce medzi partnerskými školami.

Počas dvoch rokov spolupráce sa uskutočnia tri týždenné vzdelávacie workshopy pre 8-členné skupiny žiakov z partnerských škôl. Súčasťou projektu budú video manuály, internetová stránka projektu, metodické materiály, odborné exkurzie, návštevy grafických štúdií a prezentačné výstavy.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy


Školský poriadok Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žilinevložené: 08. 07. 2019

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline mení novelou školského zákona od 01. 09. 2019 svoj názov. Školský poriadok Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. K návrhu dokumentu sa vyjadrili zamestnanci školy, zástupcovia rady školy, rodičia žiakov a žiaci prostredníctvom žiackej školskej rady.


Obsah dokumentu:

 • Prvá časť – Úvod – Čl. 1 Úvodné ustanovenia, 
 • Druhá časť – Práva a povinnosti – Čl. 2 Práva a povinnosti žiakov, Čl. 3 Práva a povinnosti zákonných zástupcov, Čl. 4 Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a zamestnancami, 
 • Tretia časť – Opatrenia vo výchove, hodnotenie a klasifikácia správania a prospechu – Čl. 5 Opatrenia vo výchove, Čl. 6 Hodnotenie a klasifikácia správania, Čl. 7 Hodnotenie a klasifikácia prospechu, 
 • Štvrtá časť – Prevádzkový a vnútorný režim – Čl. 8 Organizácia vyučovania, Čl. 9 Uvoľňovanie žiakov z vyučovania, Čl. 10 Plnenie povinnej školskej dochádzky, Čl. 11 Žiacke služby, Čl. 12 Štúdium podľa individuálneho učebného plánu, štúdium v zahraničí, zanechanie štúdia a prerušenie štúdia, 
 • Piata časť – Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia – Čl. 13 Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov pred sociálno-patologickými javmi, Čl. 14 Šikanovanie a kyberšikanovanie, Čl. 15 Dozor nad žiakmi, Čl. 16 Súčasti výchovy a vzdelávania, 
 • Šiesta časť – Záver – Čl. 17 Záverečné a prechodné ustanovenia. 

 

Príloha – Školský poriadok Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline


Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyAbsolventská miera nezamestnanosti – 2,7 %vložené: 03. 07. 2019

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline mala absolventskú mieru nezamestnanosti (AMN) v mesiaci máj 2019 na úrovni 2,7 %, pričom priemerná nezamestnanosť absolventov stredných škôl v Žilinskom kraji za uvedené obdobie predstavuje 3,5 %. Hodnotenie vyplýva zo štatistických výstupov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR, Bratislava, ktoré boli zverejnené dňa 27. 06. 2019.

Štatistický výstup „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov Slovenskej republiky“ (máj 2019) potvrdzuje, že zo 112 absolventov školy za obdobie 2017 a 2018 boli 3 žiaci dobrovoľne nezamestnaní a evidovaní na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny, t.j. 97,3 % absolventov školy našlo uplatnenie na trhu práce.

 VIAC...Aké zmeny v obsahu vzdelávania čakajú budúcich prvákov?vložené: 03. 07. 2019

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline zmení novelou školského zákona od 01. 09. 2019 nielen názov školy, ale aj školské vzdelávacie programy aktuálnych študijných odborov.

V školskom roku 2019/2020 dôjde k úprave obsahu vzdelávania vo vzdelávacej kategórii všeobecné vzdelávanie. Našim prvákom pribudnú hodiny fyziky a občianskej náuky. Vyučovanie fyziky bude rozdelené podľa štátneho vzdelávacieho programu na základný modul a rozširujúci modul, s ktorým sa stretnú v 2. ročníku; ten bude zameraný na potreby odborného vzdelávania umeleckého zamerania (napr. Molekulová fyzika a termodynamika, Vlastnosti kvapalín a plynov, Elektrina).
Občianska náuka v 1. ročníku bude orientovaná na všeobecné poznatky zo psychológie a politológie, v 2. ročníku sa žiaci oboznámia s problematikou ochrany ľudských práv a filozofiou. Novinkou v 3. ročníku od školského roku 2021/2022 bude obsah vzdelávania občianskej náuky zameraný na európsku integráciu a aktuálne problémy ľudstva.
Obsah vzdelávania dejepisu v 1. ročníku sa zredukuje na dve vyučovacie hodiny týždenne, čo súvisí so zameraním vyučovania dejepisu na moderné dejiny a rozvoj aktívneho demokratického občianstva. Aktuálnou zostáva problematika regionálnych a národných dejín.
Štruktúra vzdelávania odborných vyučovacích predmetov sa nemení, hoci sa pravidelne inovuje ich obsahový a výkonový štandard a prispôsobuje aktuálnym trendom v oblasti výtvarného umenia a dizajnu. Vyučovanie telesnej a športovej výchovy bude realizované v priestoroch TJ Sokol, Žilina.

Vedenie školy pristúpilo k aktualizácii učebných plánov a učebných osnov vybraných vyučovacích predmetov z dôvodu prispôsobenia profilu absolventa študijných odborov skupiny 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba aktuálnym potrebám trhu práce a umeleckej praxe.

Aktuálne učebné plány študijných odborov pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2019/2020:

8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn

8260 M propagačné výtvarníctvo

8261 M propagačná grafika

8299 M dizajn interiéru

 

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyČo na záver?vložené: 03. 07. 2019

viac foto v galérii

Koniec každého školského roka na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline sprevádza trochu nostalgie a spomienok na prežité úspechy a neúspechy. Našťastie tých neúspešných dní na našej škole za posledný školský rok bolo veľmi málo, čo potvrdil aj pán riaditeľ Ing. Václav Dostálek vo svojom príhovore na slávnostnom podujatí v Považskej galérii umenia v Žiline, kde každoročne odovzdávame výročné vysvedčenia.

Dňa 28. 06. 2019 si prevzalo 160 žiakov školy vysvedčenia z rúk svojich triednych učiteliek a učiteľov. Riaditeľ školy zároveň odovzdal školské ocenenie Hemisféry vybraným žiakom, ktorých nominovali pedagogickí zamestnanci. Ocenenie Hemisféry 2019 získali v uvedených kategóriách:

 • najlepší žiak/ najlepšia žiačka – Lea Nagyová z I.A, Bohuslav Argaláš z II.A, Marta Karolčíková z III.A,
 • najlepší výtvarník/ najlepšia výtvarníčka – Michal Mordel z I.A, Ivan Večerek z II.A, Tereza Križanová z III.A,
 • najaktívnejší žiak/ najaktívnejšia žiačka – Natália Laurenčíková z I.A, Nela Fraštiová z II.B, Lea Englartová z III.A.

Po tretíkrát sme ocenili aj prácu pedagogických zamestnancov, ktorí nás oslovili svojou aktivitou, iniciatívou, samostatnosťou, spoluprácou a efektívnou komunikáciou s vedením školy. Ocenenie Hemisféry 2019 získali Mgr. art. Daniela Mládenková a Ing. Jakub Záhorák.

Pán riaditeľ ocenil aj mimoriadne úspechy žiakov v troch špecifických oblastiach: hudobné nadanie – Lucia Čakajíková z I.A, športové nadanie – Karin Suchomelová z III.B a záujem o mimoškolské vzdelávanie – Katarína Nábilková z III.A.

Vyučujúci predmetu kresba ocenili najaktívnejších žiakov 1. ročníka, ktorí sa zúčastnili krajinárskeho kurzu v Rajeckej Lesnej – Beáta Jarábová, Michal Mordel a Jana Žitňáková z I.A. Ďalšie ocenenia získali – Berenika Ryboňová z I.B, Denis Ďuriš z II.A, Tatiana Šišková z I.A, Lucia Čakajíková z I.A a Rebeka Zacharová z I.A za účasť v súťaži Shakespeare´s Day, Lívia Valientová z I.A za 1. miesto v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, Natália Laurenčíková z I.A, Bohuslav Argaláš z II.A a Zuzana Kvašňovská z II.B za prezentáciu školy vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže, Martina Pavelková z I.B, Kamila Kudláčková z II.B, Simona Brodňanová z II.B a Natália Nižníková z II.B za účasť v školskej dizajnérskej súťaži ku Svetovému dňu grafiky a dizajnu a Monika Brázdiková z III.B za reprezentáciu školy vo fotografickej súťaži AMFO.

Za aktívnu prácu v orgáne žiackej samosprávy boli ocenení z rúk koordinátora žiackej školskej rady– Alicia Briestenský Steinbach a Michal Mordel z I.A, Eliška Zajícová a Anežka Majdišová z I.B, Veronika Majerčíková a Radoslav Byrtus z II.A, Nela Fraštiová a Simona Brodňanová z II.B, Lea Englartová a Martin Sipták z III.A, Alžbeta Kristína Viskupová a Nikola Šperková z III.B.

Po druhýkrát sme ocenili triedu s najlepším prospechom a dochádzkou. Tento školský rok pripadla torta žiakom II.B (priemerný prospech 1,30 a 820 vymeškaných hodín za 2. polrok školského roka 2018/2019).

Slávnostné podujatie bolo výnimočné aj účasťou zástupcov Kia Motors Slovakia, s.r.o., ktorí vyhodnotili grafickú súťaž, do ktorej sa zapojili žiaci študijného odboru 8261 M propagačná grafika. Medzi ocenených žiakov patria grafici z III.A – Katarína Mária Vajani, Martin Sipták a Petra Buffová.

Vedenie školy gratuluje oceneným žiakom a ďakuje všetkým pedagogickým zamestnancom za ich aktivitu, iniciatívu a spoluprácu v školskom roku 2018/2019. Slávnostného oceňovania mimoriadnych výsledkov žiakov a odovzdávania vysvedčení sa zúčastnil aj zriaďovateľ školy Ing. Marián Tabaček, PhD. Fotografie z podujatia vytvoril Ing. Šimon Klačko.

PaedDr. Peter MajerExkurzia Bratislava, Schloßhof a Carnuntum 2019vložené: 03. 07. 2019

viac foto v galérii
Prípravy na túto exkurziu sa začali už niekoľko mesiacov pred jej realizáciou, a preto sa dala veľmi kvalitne naplánovať. Podľa pokynov sme si už minimálne tri týždne dopredu zabezpečili lístky na vlak, spolu aj s miestenkami, aby sme sa neskôr nemuseli zbytočne stresovať.
Prvý deň expedície sa niesol v duchu poznávania rakúskej kultúry a obdivovania diel v Slovenskej národnej galérii. Ráno na Žilinskej železničnej stanici sme boli všetci štyridsiati nadšení a plní očakávaní z výletu a spolu s nami aj naše pani učiteľky Darina Arce, Viera Sebínová a Jana Hrabovská. Približne po dvoch hodinách cestovania vlakom sme sa dostali do hlavného mesta. Jemne znepokojení z nastávajúceho počasia sme pred našou “pýchou” - vlakovou stanicou v Bratislave čakali na autobus, ktorým sme sa dopravili do našej prvej rakúskej zástavky – zámok Schloßhof.

VIAC...


AMFO 2019 – krajské kolo súťaže vložené: 26. 06. 2019

viac foto v galérii

Tohoročná krajská postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie AMFO 2019 bola pre žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline veľmi úspešná. Vo vekovej skupine od 16 do 21 rokov a v kategórii čiernobiela a farebná fotografia, kde sa zúčastnili autori so 69 fotografiami, získali žiaci fotografického dizajnu z III.B viaceré ocenenia.

Monika Brázdiková sa umiestnila na 1. mieste v kategórii farebná fotografia, Sabína Drobníková obsadila 2. miesto, Kristína Korduliaková 3. miesto a čestné uznanie patrí Lucii Ďuranovej.
V kategórií čiernobiela fotografia získali ocenenie Monika Brázdiková (3. miesto)a Alžbeta Kristína Viskupová si odniesla čestné uznanie. V novo vyhlásenej kategórii „Cykly a seriály“ bola ocenená Ema Barancová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

Ocenené fotografie postupujú do celoslovenského kola tejto prestížnej súťaže. Autorom fotografií ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa takýchto úspešných podujatí.   

Mgr. Helena Šišková, ArtD.<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>
Partneri školy:

artregister

PGU
Ochrana osobných
údajov
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené